Áp dụng thang bảng lương của doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập

2018-12-28 20:42:11 admin

Đây là một nội dung rất mới trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 16 năm 2015.


Bộ Tài chính đang xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 16 năm 2015 của Chính phủ quy định tự chủ cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Dự thảo quy định đơn vị sự nghiệp công lập được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm liên doanh với tổ chức, cá nhân tự lập hạch toán độc lập để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

Áp dụng thang bảng lương của doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Áp dụng thang bảng lương của doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập

 

Đơn vị sự nghiệp công lập thường xuyên tự chi, đầu tư, áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, đơn vị vốn điều lệ, đảm bảo vốn, thực hiện chế độ kế toán, thống kê như doanh nghiệp…

Trong đó, chi phí tiền lương được thực hiện theo doanh thu hoặc lương khoán được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định. Khi nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự đảm bảo tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của doanh nghiệp.

Thủ trưởng đơn vị có thể tự áp dụng thang bảng lương của doanh nghiệp và phải tự chịu trách nhiệm về quyết định.

 

 Vũ Phong

Thương Trường