Chính phủ tăng cường công tác quản lý về đất đai

2018-01-13 10:08:28 admin

Thời gian qua, tại nhiều địa phương, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai đang ngày một gia tăng. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT -TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.


Nếu thực hiện tốt 5 vấn đề trong Chỉ thị số 01/CT - TTg sẽ nâng cao hiệu quả và tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực đất đai.

Theo đó, Chỉ thị số 01/CT - TTg nêu rõ 5 vấn đề cần thực hiện nhằm chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý về đất đai.

Thứ nhất, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cụ thể, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai ở các cấp, các ngành, trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương. Ban hành đầy đủ các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các nghị định, thông tư theo phân cấp.

Về vấn đề quy hoạch, cần hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các cấp bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất và nâng cao tính khả thi. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp và các đối tượng sử dụng đất. Đồng thời, rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Thứ hai, chấn chỉnh việc giao đất không đúng quy định. Theo đó, sẽ xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật cũng như đối với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời. Đồng thời, tiến hành rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất mà theo quy định của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất ngay theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các vấn đề việc định giá đất cần thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, bảo đảm bảo chất lượng và thời gian yêu cầu. Những khu đất vàng, sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước phải đấu giá đất để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực. Cải cách mạnh mẽ các vấn đề về thủ tục hành chính, rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết. Đối với các giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp sẽ làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng.

Thứ ba, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, điều này được kỳ vọng sẽ phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai các dự án đầu tư, kinh doanh sản xuất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật đất đai hiện hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay. Đồng thời, phối hợp với bộ ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng sang mục đích khác. Những công trình, dự án đã được giao đất, cho thuê đất mà qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện không đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai và bức xúc trong dư luận xã hội cần kiến nghị để thu hồi.

Thứ tư, thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên phạm vi cả nước. Trường hợp có dấu hiệu sai phạm như sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn đất trái phép hoặc quản lý không chặt để bị lấn, bị chiếm đất thì kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định để quản lý chặt chẽ hiệu quả quỹ đất quốc phòng, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan như thanh tra, tài nguyên và môi trường, chính quyền các địa phương phải tập trung giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai kéo dài đã nhiều năm qua.

Thứ năm, vấn đề xử lý trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Sẽ kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

 

Mạnh Tiến

KTNN