Chuyên đề làng nghề (Tiếp số Xuân): Thúc đẩy sự liên kết để phát triển làng nghề bền vững

2018-03-30 08:43:18 admin

DN&TH; Theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, Chương trình “mỗi làng, một nghề” đã, đang và sẽ tạo ra phong trào phát triển làng nghề theo hướng tự chủ, sáng tạo, dựa vào lợi thế của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong làng nghề là chính. Điều này sẽ thúc đẩy tinh thần liên kết nhiều tác nhân cùng tham gia phát triển làng nghề theo nghề mạ họ quyết định lựa chọn.


Để chương trình mỗi làng một nghề phát triển, giải pháp hàng đầu cần hỗ trợ về tư vấn và tổ chức làng nghề theo hướng mỗi làng một nghề. Trong đó, cần thành lập các trung tâm phát triển làng nghề trên địa bàn. Chính quyền cấp tỉnh, huyện chủ động thành lập các trung tâm hỗ trợ, thúc đẩy làng nghề để trợ giúp các xã đã có làng nghề và các xã chưa có làng nghề xây dựng đề án phát triển làng nghề theo hướng mỗi làng một nghề.

Bên cạnh đó, phát triển các hoạt động tư vấn về kỹ năng và tổ chức sản xuất tại các làng nghề. Cụ thể sẽ giúp xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề lựa chọn và hạ tầng thiết yếu phục vụ cho làng nghề đó.

Tuyên truyền, thúc đẩy các doanh nghiệp liên kết với các hộ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm làm ra, đưa sản phầm làng nghề tiếp cận nhanh nhất tới thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm và đầu tầu các mối liên kết này.

“Đặc biệt, sự kết hợp mật thiết giữa các doanh nghiệp và người sản xuất trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất để phát triển làng nghề ở quy mô nhỏ và tăng lên trong những năm tiếp theo. Theo đó, các địa phương có làng nghề cần xúc tiến thành lập các Hiệp hội nghề của làng nghề để liên kết với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác và hộ sản xuất nhỏ trong làng”. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phân tích.

Cùng với đó, các giải pháp về: hỗ trợ và xây dựng dự án phát triển làng nghề theo hướng mỗi làng một nghề; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các làng nghề; thí điểm mô hình làng nghề và giải pháp thi đua khen thưởng là các điều kiện để giúp thúc đẩy sự thành công của “mỗi làng một nghề”.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, Việt Nam có tiềm năng to lớn về phát triển làng nghề thủ công nói riêng và ngành nghề phi nông nghiệp nói chung trong nông thôn. Những sản phẩm thủ công, đặc biệt là những sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam có những nét văn hóa độc đáo nên những bản sắc riêng biệt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, chúng có khả năng đem lại sự phát triển ổn định và bền vững cho khu vực nông thôn trước kia cũng như xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Các chuyên gia cũng nhận định, Chương trình mỗi làng một nghề đã, đang và sẽ tạo ra phong trào phát triển làng nghề theo hướng tự chủ, sáng tạo, dựa vào lợi thế của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong làng nghề là chính. Điều này sẽ thúc đẩy tinh thần liên kết nhiều tác nhân cùng tham gia phát triển làng nghề theo nghề mạ họ quyết định lựa chọn.

Việc thực hiện Chương trình “mỗi làng một nghề” cũng sẽ gặp nhiều thách thức, khó khăn xuất phát từ cả khách quan và chủ quan. Song hy vọng nó sẽ góp phần giữ gìn và khai thác bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh và vị thế của sản phẩm thủ công do các làng nghề làm ra và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn, tạo điều kiện rất cơ bản để thực hiện Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn bền vững và thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lê Nguyễn