Định hướng phát triển, nâng cao hiệu quả các công ty nông, lâm nghiệp trong thời gian tới

2020-05-21 16:52:59 admin

Sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp thuộc nhiệm vụ chung của việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và nền kinh tế, gắn với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới.


Mục đích của việc sắp xếp đổi mới công tác quản lý các công ty nông, lâm nghiệp


Tiền thân của các công ty nông, lâm nghiệp hiện nay là các nông, lâm trường quốc doanh

Tiền thân của các công ty nông, lâm nghiệp hiện nay là các nông, lâm trường quốc doanh


Mục đích của việc sắp xếp, đổi mới tổ chức, quản lý các công ty nông, lâm nghiệp để quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng. Đánh thức, khơi dậy, phát huy hiệu quả những tiềm năng thế mạnh, nguồn lực đất đai hiện có để 1,8 triệu ha đất mà các công ty này đang quản lý đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế quốc dân, cho phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó,  hướng tới mục tiêu các công ty nông, lâm nghiệp có thể dẫn dắt nông nghiệp Việt Nam phát triển, phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống của nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các vùng, địa bàn xung yếu của đất nước.

Ngoài ra, đổi mới, sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp để các công ty trở thành động lực của nền kinh tế, là một bộ phận của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và là công cụ quan trọng để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cụ thể là các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi đặc biệt khó khăn vào cuộc sống.

Một số nguyên tắc trong công tác, đổi mới quản lý các công ty nông, lâm nghiệp


Một số nguyên tắc trong công tác, đổi mới quản lý các công ty nông, lâm nghiệp

Các công ty nông, lâm nghiệp đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều địa bàn nông thôn, miền núi


Để phát triển các công ty nông, lâm nghiệp một cách bền vững, hiệu quả, phải có cơ chế, chính sách khơi thông, có giải pháp quản lý thật sự chặt chẽ, hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên rừng, nguồn nhân lực tại chỗ, trong đó chú trọng các nguyên tắc:

Thứ nhất, đất đai và tài nguyên rừng phải được giao cho những chủ thể trực tiếp để quản lý sử dụng hiệu quả. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát canh thu tô, hưởng lợi trung gian.

Thứ hai, quan tâm đặc biệt đến tạo việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân địa phương, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết tốt vấn đề tái định cư gắn với quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ phát triển rừng.

Thứ ba, thu hút mạnh đầu tư, thúc đẩy sớm hình thành các vùng sản xuất nông, lâm sản hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thâm canh, ứng dụng công nghệ gắn với công nghiệp chế biến.

Nhiệm vụ phải làm trong công tác, đổi mới quản lý các công ty nông, lâm nghiệp


Nhiệm vụ phải làm trong công tác, đổi mới quản lý các công ty nông, lâm nghiệp
Ảnh minh hoạ

 

Trong quá trình đổi mới, các công ty nông, lâm nghiệp cần có những chuyển đổi về tổ chức, quản lý và nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với cơ chế thị trường
 

Để hoàn thành mục tiêu sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp trong năm 2020 như kế hoạch của Chính phủ, trong thời gian tới các ngành, các cấp, các công ty cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu:

Trước hết, tập trung chỉ đạo việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30/NQ-TW. Rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp; ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy sớm hoàn thiện việc sắp xếp lại, nhất là giải quyết được những vướng mắc, bức xúc hiện còn tồn tại.

Làm tốt công tác cán bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm chậm, làm sai, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt, không để tình trạng làm chậm chạp, thiếu quyết liệt hoặc những trường hợp cố tình làm chậm, làm trái, tình trạng lợi ích nhóm, gây thất thoát lãng phí lớn nguồn lực, tài nguyên đất đai, xâm phạm lợi ích của doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện, nhất là vấn đề sử dụng đất, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý các trường hợp cho thuê, mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh, liên kết trái pháp luật. Rà soát, đánh giá và thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới các tổng công ty cà phê, cao su, lâm nghiệp vì đây là những doanh nghiệp rất lớn, quản lý nhiều đất đai, cần làm nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự.

Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước. Chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, có giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, nhất là người dân địa phương, đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tăng cường trách nhiệm của các địa phương trong phối hợp với các công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành phương án sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn; giải quyết các tồn tại, nhất là về đất đai, chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đưa ra các phương án cụ thể với từng nông, lâm trường.

 

 

 

Lê Thoa

THSP