Hôm nay (12/3), UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật GD (sửa đổi)

2019-03-12 07:52:16 admin

DNTH: Theo nội dung chương trình làm việc của phiên họp thứ 32, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).


Các ý kiến góp ý của Nhân dân được tổng hợp trong báo cáo về cơ bản đã đề cập tới hầu hết các nội dung cần sửa đổi trong Luật Giáo dục.

Trước đó, tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã có Báo cáo về Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Theo đó, thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 26, Chính phủ đã giao Bộ GD&ĐT tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học về dự án Luật GD (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 1/2019.

Thường trực Ban soạn thảo Luật GD (sửa đổi) tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội; các cơ quan, tổ chức để chỉnh lý dự thảo Luật, trong đó có 11 vấn đề nổi bật cần tiếp tục xin ý kiến.

Tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng có báo cáo về một số ý kiến của Thường trực Ủy ban (TTUB) đối với Báo của Chính phủ.

TTUB cho rằng, trước yêu cầu về tiến độ và thời gian triển khai lấy ý kiến Nhân dân, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo Bộ GDĐT phối hợp với một số Bộ, ngành, cơ quan hữu quan tổ chức triển khai lấy ý kiến Nhân dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng chịu sự tác động của Luật Giáo dục (sửa đổi) .

TTUB nhận thấy các ý kiến góp ý của Nhân dân được tổng hợp trong báo cáo về cơ bản đã đề cập tới hầu hết các nội dung cần sửa đổi trong Luật Giáo dục. Đối với các nội dung sửa đổi lớn, các chính sách mới, liên quan đến quyền của đa số các đối tượng chịu sự tác động (đội ngũ nhà giáo, gia đình người học), kết quả tổng hợp, tiếp thu cho thấy sự đồng thuận cao giữa ý kiến nhân dân với quan điểm trình của Chính phủ.

Ngoài ra, TTUB cơ bản tán thành các nội dung, quan điểm của Chính phủ về việc tập hợp, giải trình ý kiến của Nhân dân theo 11 nhóm vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến và xác định 9 nhóm vấn đề tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật như đã nêu trong Báo cáo .

TTUB cho rằng, các nhóm vấn đề được đặt ra và giải quyết đã cơ bản hướng đến việc thể chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện môi trường pháp lý về giáo dục...

Nhìn chung qua báo cáo tổng hợp, đa số ý kiến của nhân dân đồng ý với các chính sách, quy định được đề xuất trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, tiếp thu cần được dựa trên cơ sở khoa học giáo dục, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đảm bảo phù hợp với thực tiễn Việt Nam để phục vụ việc sửa đổi Luật Giáo dục.
PV

Tags