Ông Nguyễn Văn Bình: Có sự đổi mới trong cách thức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

2019-09-02 14:33:35 admin

Ngày 3/9 tới đây sẽ diễn ra Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế".


Với mục đích khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của DNNN, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế".

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động cho biết trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, Đảng luôn chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ doanh nghiệp có ý thức chính trị, có lòng yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và có ý thức chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Bình: Có sự đổi mới trong cách thức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

Cuộc vận động lần này, theo ông Bình, thể hiện sự đổi mới trong cách thức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng đến với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Qua đó, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nâng cao được nhận thức của mình và nâng cao được ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Mặt khác, ông Bình nhấn mạnh rằng cuộc vận động sẽ giúp các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có điều kiện để thể hiện mạnh mẽ hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình đối với dân tộc, đối với xã hội bằng những đóng góp ý kiến của mình với Đảng, Nhà nước nhằm hoàn thiện các chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong giai đoạn phát triển tới.

"Mục tiêu tựu chung là chúng ta cùng nhau phấn đấu để làm sao thực hiện được mong ước, khát khao của đất nước, dân tộc về việc xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn và thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh", ông Nguyễn Văn Bình nói.

 

Hà Thư

Theo Trí thức trẻ