Quốc hội ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

2019-11-28 17:59:47 admin

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 85/2019/QH14 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020...


Liên quan đến cách mục tiêu kinh tế nổi bật có trong nghị quyết trên, Báo điện tử TBCK Việt Nam xin điểm lại một vài nội dung quan trọng sau:

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Năm 2020 sẽ phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nghị quyết đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu bao gồm tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%.

quoc hoi ban hanh nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te xa hoi nam 2020
Quốc hội đề ra mục tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8% trong năm tới

Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng thời, Chính phủ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập; thu hút mạnh mẽ nguồn lực trong nước, phát triển mạnh kinh tế tư nhân; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phấn đấu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016 - 2020; tăng cường kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước; bảo đảm công khai, minh bạch và tăng cường tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách đầu tư cho giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Quốc hội đề nghị cơ cấu lại nền kinh tế thực chất hơn, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào ứng dụng khoa học, công nghệ; khẩn trương triển khai Luật Đầu tư công năm 2019; tiếp tục triển khai cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, quyết liệt xử lý các ngân hàng yếu kém; thực hiện theo lộ trình việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, tối đa hóa lợi ích nhà nước; thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả cao với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm và thị trường; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tối thiểu 58% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, Chính phủ và các cơ quan liên quan cần huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, giải phóng mặt bằng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thực hiện các dự án giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền.

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã lên kế hoạch thanh tra hoạt động đầu tư có vốn nước ngoài.

Theo đó, hoạt động thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2020 sẽ tập trung vào các nội dung như việc chấp hành pháp luật về đầu tư công của các đơn vị, tổ chức ở địa phương. 

Thanh tra công tác đấu thầu tại các đơn vị, tổ chức ở địa phương; thanh tra hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và hoạt động đầu tư tại Việt Nam gồm cả đầu tư có vốn trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, hoạt động thanh tra chuyên ngành cần được triển khai có hiệu quả, tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc dư luận, các vi phạm pháp luật.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử nghiêm kịp thời đúng pháp luật đối với những cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước.

Phải hạn chế tối đa chồng chéo trong hoạt động thanh tra, chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra với doanh nghiệp, không thanh tra quá một lần trong một năm đối với doanh nghiệp.

 

Theo TBCKVN

https://tbck.vn/quoc-hoi-ban-hanh-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-54401.html