• Những kết quả kinh doanh đạt được tại Big C và Nguyễn Kim tiếp tục củng cố thêm cho tham vọng mở rộng kinh doanh bán lẻ tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, của gia tộc giàu thứ hai Thái Lan.
    Doanh nghiệp