• DNTH: Những năm qua, nhờ trồng cây ném bà con xã Hải Dương (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) có thêm nguồn thu nhập ổn định. Nhờ đó đời sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao.
    Nông Nghiệp Nông Thôn