• Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần 2 căn cứ theo Nghị quyết số 218/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank và do ông Ngô Thanh Tùng - Thành viên HĐQT - thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT Eximbank ký.
    Bạn đọc quan tâm