• Với những giải pháp thiết thực, tập trung nguồn vốn ngân sách của nhà nước và lồng ghép các nguồn vốn xã hội hóa, huy động sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đến nay, sau 9 năm XDNTM, xã Mai Hịch (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã đạt 15/19 tiêu chí, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.
    Nông Nghiệp Nông Thôn