• Chính phủ ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 3.000 - 4.000 doanh nghiệp lớn tham gia lĩnh vực nông nghiệp.
    Nông Nghiệp Nông Thôn