• Trung tâm Phân tích CTCP Chứng khoán SSI - SSI Research vừa có báo cáo đánh giá về ảnh hưởng của các Thông tư 18/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sửa đổi Thông tư 43/2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.
    Tin tức kinh tế