• Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là yếu tố vật chất trực tiếp quyết định tốc độ tăng trưởng GDP - đó là tác động trực tiếp và lớn nhất của vốn đầu tư. Nhưng điều quan trọng đầu tiên là từ đâu? Vấn đề thu hút, huy động vốn là quan trọng, song quan trọng hơn là làm thế nào nâng cao hiệu quả đầu tư, đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng.
    Kinh Tế