• Thuỷ sản là một trong số hiếm ngành mà doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh trên thế giới, đáng lý những doanh nghiệp mạnh như Agifish đã phát triển lớn mạnh hơn thì ngược lại, sự thất bại của Agifish trong những năm gần đây khiến những người quan sát cảm thấy khó hiểu.
    Doanh nghiệp