• Trước phiên thoái vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tại Công ty Cổ phần Sao Vàng (mã chứng khoán: SRC), một nhóm cổ đông nắm giữ tới 19,02% đã thành công trong việc đề cử người của mình nắm giữ 2/5 ghế HĐQT và 1/3 ghế BKS tại SRC.
    Đất đai