• DNTH; Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đối chiếu với bộ tiêu chí, qua kết quả rà soát, đánh giá từng tiêu chí xã Xuân Hương trước khi thực hiện đề án đã đạt được 14/19 tiêu chí. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện chỉ tập chung vào 5 tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí đã đạt tiếp tục củng cố, đầu tư đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng chuẩn.
    Nông Nghiệp Nông Thôn