Từ 1/7, cả nước tiến hành điều tra nông nghiệp nông thôn giữa kỳ

2020-06-30 17:01:09 admin

Ngày 01/7/2020, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra nhằm đánh giá tình hình và xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam.


Cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ được thực hiện trong khoảng 20 ngày, bắt đầu từ ngày 01/7/2020 đến ngày 20/7/2020. Theo đó các điều tra viên sẽ tiến hành thu thập các thông tin về lao động và điều kiện sản xuất của hộ; điều kiện sản xuất và kết quả sản xuất của trang trại; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và điều kiện sống của cư dân nông thôn thông qua 3 loại đơn vị điều tra là hộ, trang trại và Ủy ban nhân dân xã.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 sử dụng phiếu điều tra điện tử thay cho phiếu giấy truyền thống. Điều tra viên được cung cấp tài khoản và mật khẩu trong quá trình thu thập thông tin.

Việt Nam hiện có trên 65% dân số sống ở khu vực nông thôn, 35% lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản hiện chiếm 14% trong cơ cấu GDP đã khẳng định vai trò, trụ đỡ quan trọng trong nền kinh tế đất nước. 
 

Mục đích cuộc điều tra là nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông, lâm và thủy sản

Mục đích cuộc điều tra là nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông, lâm và thủy sản


Đối tượng điều tra gồm: Lao động của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và trang trại; điều kiện sản xuất của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; điều kiện và kết quả sản xuất của trang trại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; điều kiện sống của cư dân nông thôn. Cuộc điều tra tập trung vào 3 nhóm thông tin gồm: thực trạng sản xuất nông thôn; thông tin về nông thôn; thông tin về cư dân nông thôn...

Mục đích của cuộc điều tra là nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là nông nghiệp) nhằm đáp ứng ba mục đích chính sau:

Thứ nhất, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế.

Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

Cuộc điều tra được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp; toàn bộ trang trại, UBND xã. Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 1/7/2020 sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin: Phỏng vấn trực tiếp và tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cuộc điều tra.

Phỏng vấn trực tiếp (áp dụng cho đơn vị điều tra là hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp, trang trại): Điều tra viên đến từng hộ, trang trại gặp người cung cấp thông tin để phỏng vấn, kết hợp quan sát đối tượng điều tra và các tài liệu hiện có để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (áp dụng đối với hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp) và phiếu điều tra trực tuyến được thiết kế trên trang thông tin điện tử (áp dụng đối với trang trại).

Tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử (áp dụng đối với UBND xã): Người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin Phiếu xã (thông thường là công chức Văn phòng - Thống kê xã) được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự điền thông tin vào phiếu điều tra trên Trang thông tin điện tử của Cuộc điều tra.
 

 

 

Khánh Hòa

THSP