• Cùng với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, Thanh Hóa đã có nhiều chính sách quan tâm, định hướng phù hợp tạo điều điện phát triển cho các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn. Tuy nhiên để đạt được kết quả tối ưu trong mục tiêu chuyển dịch cơ cấu, nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, đòi hỏi chính quyền địa phương cần có những lộ trình, bước đi phù hợp.
    Nông Nghiệp Nông Thôn