Chủ nhật, 14/08/2022, 13:02

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tags

: dan-chu
 • Bế mạc Hội nghị Trung ương 9

  2018-12-26 21:42:50
  Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 26/12
 • Yên Thành- Nghệ An: Hướng tới kỳ đại hội của đổi mới, đoàn...

  2020-04-21 17:25:31
  Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 với những thành tựu nổi bật trong mọi mặt của cuộc sống. Bước sang nhiệm kỳ mới với những thuận lợi và nhiều thách thức. Đảng bộ và nhân dân Yên Thành quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, đổi mới toàn diện. Phát triển KT- VH- XH, đảm bảo an ninh quốc phòng… Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.
 • Phát triển kinh tế vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã...

  2020-09-01 08:32:16
  75 năm qua, từ một nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa còn non trẻ, đến nay đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu hết sức to lớn. Đó không chỉ là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, mà còn là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng đề ra và lãnh đạo, đưa nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.
 • Ý chí Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa ở Việt...

  2021-03-08 20:13:10
  Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở đầu thời kỳ xây dựng chế độ dân chủ ở Việt Nam. Trong thời gian đầu độc lập, nền kinh tế của đất nước kiệt quệ, trình độ dân trí vô cùng thấp nhưng quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, vẫn được đảm bảo thực thi. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, với sự tham gia của đông đảo nhân dân, đã diễn ra thành công vào ngày 6-1-1946. Trên cơ sở đó một Chính phủ nhân dân được hình thành. Bài viết tập trung làm rõ ý chí Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa và những giá trị đối với hiện nay.
 • Nỗ lực xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện...

  2022-05-28 18:51:01
  DNTH: Phát triển hệ thống báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại chính là xây dựng, củng cố một công cụ của Đảng trong giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ văn hóa và nhận thức chính trị cho Nhân dân, động viên, cổ vũ sức mạnh to lớn của Nhân dân; hun đúc lòng yêu nước, truyền thống văn hóa dân tộc, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.