Thứ năm, 02/12/2021, 11:31

Tags

: luat-luat-su
  • Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

    2018-10-09 16:21:15
    DN&TH; Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.