Thứ bảy, 04/02/2023, 02:14

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Động viên nhân dân chung sức, chung lòng vì sự phát triển đất nước

Thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi, tác động đến quá trình phát triển đất nước và cuộc sống của nhân dân, công tác dân vận phải tiếp tục được đổi mới, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, chung lòng cho những mục tiêu chung của đất nước.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh điều này tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020) tổ chức sáng 11/10.

Trong dịp này, Ban Dân vận Trung ương cũng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành dân vận; tuyên tương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc và trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết phát huy truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng, những thành tựu to lớn sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển tiếp tục khẳng định quan điểm sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ.
 

Trong 5 năm qua (2015-2020), thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đất nước phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, năm 2020, nước ta kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận được nâng cao gắn với chăm lo cuộc sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân…

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận, được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận đã gắn liền với trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, không chỉ nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh gương mẫu trước nhân dân mà quan trọng hơn đó là sự thực tâm, thực lòng chăm lo cuộc sống nhân dân, trên cơ sở đó tạo đồng thuận trong nhân dân.

Thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi, tác động đến quá trình phát triển đất nước và cuộc sống của nhân dân, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, công tác dân vận phải tiếp tục được đổi mới, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, chung lòng cho những mục tiêu chung của đất nước.

Bên cạnh đó, công tác dân vận cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2030); trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước (2045).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định những thành tựu của Đảng ta 90 năm qua có sự đóng góp to lớn, quan trọng của công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị. Chúng ta đã phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, vận động, tập hợp, tổ chức và hướng dẫn quần chúng nhân dân theo lời Bác dạy: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.

Trân trọng ghi nhận thành tích xuất sắc của hơn 900.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong 10 năm qua, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, đây là những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội; vận động nhân dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… ở các địa phương, đơn vị.

Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác dân vận; về mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực chất là tôn trọng con người, phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời động viên, tổ chức nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách hiệu quả; tuân thủ cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Theo Thường trực Ban Bí thư, dân vận là công việc gian nan, hiệu quả khó định lượng, liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, nhất là trong bối cảnh dân trí ngày một cao hơn, vì thế, mỗi cán bộ dân vận phải kiên trì, không nóng vội, chủ quan, phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê với công việc. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thực sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận; chú trọng, kịp thời khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương cá nhân điển hình, có thành tích trong công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.
 

 Ghi nhận những đóng góp to lớn của công tác dân vận, Đảng, Nhà nước đã trao tặng ngành dân vận nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều Huân chương Lao động, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

(theo TTXVN)

Cùng chuyên mục

Khởi động chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019

Khởi động chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc cùng các đơn vị đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019.
Gia Lai: Ghi nhận 11 ca dương tính Covid - 19, có 2 ca trong cộng đồng tại Krông Pa

Gia Lai: Ghi nhận 11 ca dương tính Covid - 19, có 2 ca trong cộng đồng tại...

DNTH: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Gia Lai vừa thông tin, tính từ 17 giờ 00 phút ngày 31/8/2021 đến 07 giờ 00 phút ngày 02/9/2021, tỉnh này đã lấy mẫu xét nghiệm cho 5.051 người, trong đó ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.  
Sáng 16/11: Gia Lai ghi nhận trường hợp thứ 6 tử vong liên quan đến Covid - 19

Sáng 16/11: Gia Lai ghi nhận trường hợp thứ 6 tử vong liên quan đến Covid...

DNTH: Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vừa thông tin, địa phương này vừa ghi nhận trường hợp thứ 6 tử vong có liên quan đến Covid - 19.
Vòng chung kết kỳ thi lập trình đỉnh cao VNOI CUP 2022 sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 22/7

Vòng chung kết kỳ thi lập trình đỉnh cao VNOI CUP 2022 sẽ diễn ra vào...

DNTH: Ngày 21-22/7/2022, lần đầu tiên tại Việt Nam, tổ chức Vòng chung kết Kỳ thi Lập trình đỉnh cao VNOI CUP 2022 - do CLB Olympic Tin học Việt Nam chủ trì dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức. Tập đoàn Công nghệ FPT là nhà tài trợ chính.
Hà Nội: An ninh được thắt chặt quanh khách sạn Melia

Hà Nội: An ninh được thắt chặt quanh khách sạn Melia

DNTH: Các lực lượng chức năng được bố trí để đảm bảo an ninh tại các vị trí quanh khu vực khách sạn Melia (Hà Nội) - nơi ở của phái đoàn Triều Tiên vừa dừng chân chiều nay 25/2.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện kinh tế tập thể

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực...

Chiều 14-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể (KTTT).
Lưu học sinh Việt Nam vẫn ở lại, góp sức giúp Lào chống dịch Covid-19

Lưu học sinh Việt Nam vẫn ở lại, góp sức giúp Lào chống dịch Covid-19

Giữa lúc hàng nghìn người chen nhau về nước tránh dịch Covid-19 thì phần lớn lưu học sinh Việt Nam tại Lào vẫn yên tâm ở lại.
Thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh: Tuổi thơ bị nhồi nhét trên xe đưa đón của hệ thống trường Hoa Sen

Thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh: Tuổi thơ bị nhồi nhét trên xe đưa đón...

DNTH: Trường tiểu học Hoa Sen và mầm non Hoa Sen đóng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc hệ thống giáo dục HBE (Hà Tĩnh). Khiến phụ huynh lo lắng, bất an vì xe đưa đón nhồi nhét và chở các em quá số người quy định.