Thứ hai, 15/08/2022, 01:06

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Vấn Đề Sự Kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Kết tinh của lịch sử, trọng trách trước lịch sử

Lịch sử 90 năm của Đảng là lịch sử không ngừng phấn đấu trưởng thành, hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân. Đó cũng là lịch sử nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam.
dang cong san viet nam ket tinh cua lich su trong trach truoc lich su
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (người đang đứng trong ảnh) triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Từ đây, nhân dân Việt Nam có một đảng duy nhất lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Lịch sử Việt Nam đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ bắt đầu từ tháng 9/1858 khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhà nước phong kiến triều Nguyễn và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam trong gần 40 năm (1858-1895) không đủ sức chống lại sức mạnh của chủ nghĩa tư bản và thực dân phương Tây.

Việt Nam trở thành thuộc địa và bị chia thành 3 kỳ (Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ), mất nước, dân ta trở thành nô lệ. Thực dân Pháp tiến hành hai cuộc khai thác thuộc địa, vơ vét sức người sức của ném vào chiến tranh ở chính quốc. Xã hội thuộc địa Việt Nam từ đầu thế kỷ XX chuyển biến sâu sắc và toàn diện. Cuộc khủng hoảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX vẫn chưa được giải quyết.

Nhiều nhà yêu nước và cách mạng đã đề ra con đường cứu nước mới nhưng không thể thành công. Trong bối cảnh ấy, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành tiếp tục tìm đường cứu nước.

dang cong san viet nam ket tinh cua lich su trong trach truoc lich su
Ngày 2/9/1945, Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lúc này, Đảng ta tròn 15 tuổi. (Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Đảng Cộng sản Việt Nam - kết tinh của lịch sử dân tộc đầu thế kỷ XX

Ngày 5/6/1911, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên đường tìm đường cứu nước.

Trên bước đường ấy, “Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi/Những đất tự do, những trời nô lệ/Những con đường cách mạng đang tìm đi” và Người đã đến với với Luận cương Lênin và tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc.

Chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành “Cẩm nang thần kỳ”, như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong Đường Kách mệnh đã lựa chọn: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin” và Người khẳng định “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Quá trình truyền bá con đường giải phóng dân tộc về Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX, đưa đến sự hình thành những nhân tố cơ bản của con đường cách mạng vô sản Việt Nam. Việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên dẫn đến sự chuẩn bị về chính trị, tổ chức và đội ngũ cho sự ra đời các tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng.

Đến năm 1929-1930, phong trào dân tộc theo xu hướng cộng sản hoàn toàn thắng thế, các tổ chức cộng sản phát triển mạnh mẽ. Quốc tế Cộng sản chỉ rõ phải thành lập một đảng cộng sản duy nhất.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất từ ngày 3-7/2/1930 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy lúc ấy có nhiều đảng phái xuất hiện (Đảng Lập hiến, Việt Nam Lao động đảng, Việt Nam Quốc dân đảng) nhưng chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước mới đáp ứng đúng đòi hỏi khách quan của lịch sử dân tộc Việt Nam.

dang cong san viet nam ket tinh cua lich su trong trach truoc lich su
Đại hội VI của Đảng (năm 1986) - Đại hội của công cuộc Đổi mới. (Nguồn ảnh: VOV)

Trọng trách trước lịch sử dân tộc, thực hiện sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc

Trong 15 năm đầu tiên sau khi ra đời (1930-1945), trước yêu cầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi chế độ thuộc địa, Đảng đảm đương vai trò tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, thiết lập nền dân chủ cộng hòa. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong 30 năm đầu tiên trở thành đảng cầm quyền (1945-1975), Đảng nêu cao ý chí quyết tâm cho toàn dân tộc “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” tổ chức lãnh đạo kháng chiến toàn dân toàn diện trường kỳ, phá thế cô lập của đất nước, làm nên trận thắng “chấn động địa cầu” (1946-1954). Khi đất nước bị chia cắt, Đảng lãnh đạo đấu tranh thống nhất nước nhà, kháng chiến vì độc lập tự do vì CNXH, thực hiện giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc (1955-1975).

Trong 10 năm đầu nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1976-1986), trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tìm tòi con đường thích hợp cả nước đi lên CNXH, Đảng lãnh đạo cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở hai đầu biên giới, đồng thời từng bước tháo gỡ khó khăn, chống đỡ khủng hoảng kinh tế - xã hội, đề ra đường lối Đổi mới.

Trong hơn 30 năm Đổi mới (1986-2020), Đảng tổ chức lãnh đạo thực hiện đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ, thực hiện công nghiệp hóa và từng bước hiện đại; Việt Nam làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Trải qua 90 năm, Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đoàn kết toàn dân tộc; tạo dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp; thực hiện lấy dân làm gốc; xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đảng cũng xác định mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lấy khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo làmquốc sách hàng đầu cho phát triển đất nước. Đảng là lực lượng duy nhất chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về bảo vệ toàn vẹn độc lập dân tộc, về sự phát triển của đất nước, về hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nướcthuộc về nhân dân.Vì vậy, vai trò lãnh đạo và trọng trách của Đảng tất yếu được đưa vào Hiến pháp - đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của quốc gia, ghi nhận địa vị pháp lý của đảng cầm quyền và được pháp luật bảo vệ.

Thế giới từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II đến nay chuyển biến nhanh chóng và ngày càng khó lường, nhất là từ thập niên 90 của thế kỷ XX trở đi, một số Đảng cộng sản cầm quyền làm mất vị trí vai trò lãnh đạo trong nhiều quốc gia. Mặc dù vậy, Việt Nam từ khi có tên trên bản đồ thế giới (cũng là khi Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền) đến nay, đã trở thành quốc gia có nhiều đóng góp lớn vào thế giới hiện đại và toàn cầu hóa.

Theo đó, Việt Nam đã đóng góp cho phong trào giải phóng dân tộc bằng kinh nghiệm và bài học về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng sức mạnh quốc gia dân tộc chống áp bức dân tộc, về đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Đóng góp sớm và liên tục nhiều giải pháp thiết thực cho những vấn đề toàn cầu về chống giặc đói, giặc dốt, về môi trường, sinh thái, lương thực, an sinh xã hội.

Đóng góp trong vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về cách mạng vô sản và đảng cầm quyền, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đóng góp trong kiên trì giữ vững đường lối độc lập tự chủ, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa; không ngừng nâng cao vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, giữ vững bản sắc dân tộc trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Đóng góp tích cực và chủ động trong tham gia nhiều tổ chức quốc tế của Liên Hợp Quốc và các diễn đàn toàn cầu hay châu lục, khu vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, về quyền con người; tham gia nhiều công việc của cộng đồng quốc tế về giữ gìn hòa bình, giải quyết hòa bình các mâu thuẫn và xung đột quốc tế…

dang cong san viet nam ket tinh cua lich su trong trach truoc lich su
Đại hội XII của Đảng - tổ chức sau 30 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện công cuộc Đổi mới kể từ Đại hội VI (tháng 12/1986). Những quyết sách tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là phương hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới. (Ảnh: VGP)

Lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử không ngừng phấn đấu trưởng thành, sẵn sàng hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc và của nhân dân. Đó cũng là lịch sử nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam.

Theo Báo Chính phủ

Cùng chuyên mục

Lạng Giang: Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an vì dân phục vụ

Lạng Giang: Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an vì dân...

DNTH: Vừa qua, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã cho ra mắt mô hình điểm “Cải cách hành chính” và “Công an xã kiểu mẫu, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an Nhân dân (CAND)” tại xã Tân Thanh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ công an chính quy vì dân phục vụ, đồng thời giúp đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã nói riêng và toàn huyện nói chung.
Duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho công nhân, người lao động

Duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho công nhân, người lao động

Tháng Công nhân hàng năm là dịp để các cấp công đoàn tăng cường chăm lo cho công nhân, người lao động; thực sự là ngày hội lớn được công nhân náo nức mong chờ.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Sau 70 năm thành lập và hoạt động (21/4/1950-21/4/2020), Hội Nhà báo Việt Nam cùng đội ngũ những người làm báo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Vai trò, vị thế của tổ chức hội tiếp tục được khẳng định và nâng cao.
Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Để hoàn thành cùng một nhiệm vụ, cùng khối lượng công việc, trước yêu cầu ngày càng cao của Quốc hội cũng như cử tri, nam giới nỗ lực một thì nữ giới phải nỗ lực gấp nhiều lần mới có thể đảm đương tốt vai trò của mình và được thừa nhận. Khẳng định điều này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại LÊ THU HÀ cho rằng, để nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ, trong đó có nữ ĐBQH, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế về bình đẳng giới nhằm tạo cơ sở pháp lý và bộ máy triển khai các biện pháp nâng cao quyền năng cho phụ nữ.
Khẩn trương phòng chống lụt, bão; khắc phục hậu quả; giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống

Khẩn trương phòng chống lụt, bão; khắc phục hậu quả; giúp đỡ nhân...

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương; gửi lời chia buồn đến những gia đình có người thân bị nạn do lũ, lụt. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương phòng, chống lụt, bão; khắc phục hậu quả; kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất”.
Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn...

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo… Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới”(1).
Báo chí tiếp tục làm lan tỏa những thành tựu đối ngoại

Báo chí tiếp tục làm lan tỏa những thành tựu đối ngoại

Trong năm 2019 cũng như những năm trước đây, báo chí đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào những tựu của công tác đối ngoại, làm lan tỏa những hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, ra thế giới.
Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà...

DNTH: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.