Thứ ba, 05/07/2022, 12:50

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Năm 2019: Quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt kết quả tổng thể cao hơn năm 2018

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên thực hiện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên thực hiện

Một là, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế…

Hai là, quan tâm hơn nữa và có biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này. Cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm: "Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội"; "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi"; văn hoá có mạnh, xã hội có ổn định, phát triển hài hoà, con người có phát triển toàn diện thì đất nước mới phát triển nhanh và bền vững được; phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi, từng chính sách...

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng, an ninh theo tinh thần "giữ nước từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Bốn là, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

(Trích phát biểu tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 28/12/2018)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung yêu cầu tại nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, đồng thời tập trung vào những nội dung sau đây:

1. Về cải cách hành chính, công chức, công vụ

Đẩy nhanh việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, về công chức, công vụ; sớm hoàn thành việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả…
 

2. Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, quan tâm tới các tiêu chí xây dựng nông thôn mới áp dụng cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa; xử lý dứt điểm số nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới;..

3. Về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tiếp tục triển khai các chương trình giám sát an toàn thực phẩm trong phạm vi toàn quốc.Củng cố tổ chức, tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm của địa phương để thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng. Theo dõi và xử lý kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm.

4. Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ban hành đầy đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế; hướng dẫn về đánh giá và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường; xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư. Xây dựng và áp dụng các công cụ kinh tế về việc kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường theo nguyên tắc thị trường…

5. Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; xây dựng cơ chế huy động toàn xã hội tham gia xây dựng văn hóa, quan tâm đến yếu tố gia đình, giáo dục, tăng cường đầu tư cho xây dựng các thiết chế văn hóa…

6. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Hoàn thành việc xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; tiếp tục chấn chỉnh công tác thi và tuyển sinh để bảo đảm chất lượng hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này…

7. Đối với  lĩnh vực công thương

Tiếp tục rà soát xử lý đối với 12 dự án thua lỗ bảo đảm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhà nước; có giải pháp phù hợp để xử lý vướng mắc đối với từng dự án; tiếp tục thanh tra, kiểm toán, điều tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm…

8. Đối với  lĩnh vực y tế

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế…

9. Đối với lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thuế, bảo đảm đảm tính trung lập, ổn định nguồn thu từ các sắc thuế; Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu đúng, thu đủ,thu kịp thời, bảo đảm huy động đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi trốn thuế; xử lý hiệu quả tình trạng nợ đọng thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng qua từng năm; sớm báo cáo Quốc hội tổng thể các khoản nợ đọng thuế và phương án xử lý; tăng cường biện pháp quản lý hóa đơn và việc mua bán sử dụng hóa đơn…

10. Đối với  lĩnh vực thông tin và truyền thông 

Xây dựng và triển khai đồng bộ hệ thống quy phạm pháp luật về quản lý không gian mạng, chuẩn bị các công cụ kỹ thuật, nhân lực để giám sát an toàn thông tin, phòng chống việc sử dụng mạng để vi phạm pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng không gian mạng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với người đưa tin sai, lợi dung không gian mạng để đưa tin sai sự thật, vi phạm pháp luật…

11. Đối với ngân hàng Nhà nước:

Triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết của Quốc hội; Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện việc thanh toán không sử dụng tiền mặt cả ở khu vực tư và khu vực công bảo đảm an toàn, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý thị trường ngoại tệ, thị trường vàng phù hợp nhằm chuyển hóa các nguồn vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao…
 

12. Đối với lĩnh vực tư pháp

Tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, ngăn ngừa việc bỏ lọt tội phạm, không để oan sai…

12. Một số lĩnh vực khác

- Đối với Thanh tra Chính phủ: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, chú trọng tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là ở cơ sở; triển khai đầy đủ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hạn chế tối đa việc chồng chéo, trùng lặp các đoàn cùng triển khai dẫn đến khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức.

- Đối với Bộ Xây dựng: Tăng cường công tác quản lý đô thị, chất lượng xây dựng công trình; Tập trung hoàn thiện thể chế, sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về xây dựng; rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý và vận hành nhà chung cư bảo đảm quyền lợi của người dân.

- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: Triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề, tăng cường gắn kết đào tạo nghề với thị trường lao động, chú trọng đào tạo nghề cho nông nghiệp, cho người lao động ở nông thôn; làm tốt công tác rà soát hồ sơ tồn đọng để công nhận người có công bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định không để xảy ra việc trục lợi chính sách; quan tâm hoàn thiện quy định về chính sách đối với người có công; xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực người có công.

- Bộ Giao thông vận tải: Tiếp tục rà soát công tác quản lý đối với các dự án BOT giao thông, đặc biệt là việc thu phí, có hướng xử lý đối với từng dự án cụ thể để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Sớm triển khai thực hiện các dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xử lý những vấn đề bất cập liên quan đến các dự án, công trình như Đại biểu nêu.

- Bộ Khoa học công nghệ: Chú trọng phát huy hiệu quả ứng dụng các đề tài khoa học vào thực tiễn; Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; phối hợp để xử lý những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để áp dụng cho lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực khác; bảo đảm yêu cầu về công nghệ trong thu hút đầu tư, triển khai các biện pháp để kiểm soát các dự án có sử dụng nguyên liệu hạt nhân; xây dựng và triển khai mạng lưới quan trắc, kế hoạch ứng phó quốc gia liên quan đến hạt nhân.

- Đối với Tổng kiểm toán nhà nước: Thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kiểm toán, kiên quyết chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các sai phạm do Kiểm toán phát hiện theo quy định.

(Trích phát biểu tại kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thúc đẩy vai trò kiến tạo phát triển và đồng hành của Chính phủ

Để đạt được điều này Chính phủ ưu tiên tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm sau:

- Một là, quyết tâm giữ vững sự ổn định chính trị xã hội và nền tảng kinh tế vĩ mô. Với môi trường chính trị và vĩ mô ổn định cùng với vị trí địa chính trị tối ưu, Chính phủ tin rằng đây sẽ là một lợi thế so sánh nổi trội của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đầy bất trắc và sự suy giảm nghiêm trọng niềm tin. Chính phủ cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các cải cách về cơ cấu, nâng cao chất lượng thể chế và năng lực quản trị nhà nước (cả cấp Trung ương và địa phương), cải cách DNNN, hệ thống tài chính, xử lý nợ xấu, quản lý nợ công, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Nỗ lực khơi thông các điểm nghẽn cho phát triển nhanh và bền vững hơn.

- Hai là, tiếp tục tăng tốc cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Liên tiếp trong 3 năm 2016, 2017 và 2018, Chính phủ đều ban hành mới Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Điều này cho thấy những cập nhật và cải cách liên tục của Chính phủ trong bối cảnh diễn biến trong nước và quốc tế luôn thay đổi, để không bị thế giới bỏ lại phía sau. Trong năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục cắt bỏ các điều kiện, thủ tục kinh doanh không cần thiết để tạo nên môi trường đầu tư không những trong nhóm đầu ASEAN mà hướng tới OECD.

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 139 về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Nếu chúng ta thực hiện tốt Chương trình hành động này sẽ giúp giảm được tối thiểu 10% chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, hiệu quả trên tinh thần giảm tối đa gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Tôi đề nghị các bộ ngành và địa phương ưu tiên đưa các quan tâm của doanh nghiệp vào trong các chương trình nghị sự của mình, phải đưa vấn đề của doanh nghiệp lên trang đầu trong quyển sổ tay điều hành của lãnh đạo; thực hiện một cách thực chất và hiệu quả mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện đầu tư kinh doanh trong năm 2019.

- Ba là, Chính phủ sẽ dành ưu tiên nhiều hơn nữa cho đầu tư khoa học công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng thông minh, hạ tầng kỹ thuật số để thúc đẩy và tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng với khoa học công nghệ, Chính phủ cũng sẽ tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và đào tạo nhân lực.

- Điều cuối cùng mang ý nghĩa quyết định không những đối với tương lai của Việt Nam, của cộng đồng doanh nghiệp mà đối với tất cả các nhà đầu tư nói riêng và nền hòa bình của toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói chung, đó là Việt Nam luôn nỗ lực giữ gìn môi trường hòa bình, đảm bảo các nguyên tắc tự do hàng hải và hàng không, tự do thương mại.

(Trích phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ năm 2018 (VBF))

 
 
 
Đ.H (hoanhap.vn TH)

Cùng chuyên mục

Không để taxi truyền thống đơn độc trước Uber, Grab

Không để taxi truyền thống đơn độc trước Uber, Grab

Bên cạnh việc bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích startup, tham gia cạnh tranh với các hãng công nghệ nước ngoài.
Họp báo trực tuyến ra mắt Trang thông tin điện tử  và chiến dịch truyền thông “Chung tay giảm chất thải nhựa”

Họp báo trực tuyến ra mắt Trang thông tin điện tử và chiến dịch...

DNTH: Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những mối đe dọa toàn cầu đang gia tăng nghiêm trọng nhất trong vài thập kỷ vừa qua. Một trong những tác nhân chính đó là túi ni - lông và các sản phẩm từ nhựa dùng một lần. Sáng nay, vào lúc 9:00 ngày 7/10 sẽ diễn ra họp báo trực tuyến ra mắt trang thông tin điện tử và chiến dịch truyền thông “chung tay giảm chất thải nhựa”.
Thủ tướng: Đón bắt thời cơ để phát triển

Thủ tướng: Đón bắt thời cơ để phát triển

Khát vọng dân tộc Việt Nam thịnh vượng, hùng cường là một yêu cầu, cần được quan tâm hơn, có ý chí mạnh mẽ hơn, chứ cứ bình bình, cứ sáng cắp ô đi tối cắp về, không làm gì, không hành động thì khó phát triển.
Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM với tỷ lệ tuyệt đối

Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM với tỷ lệ tuyệt...

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhà máy Thủy điện Pleikrông cán mốc 5 tỷ kWh điện được sản xuất

Nhà máy Thủy điện Pleikrông cán mốc 5 tỷ kWh điện được sản xuất

DNTH: Vào lúc 7h05 ngày 6/6, sau gần 13 năm vận hành, Nhà máy Thủy điện Pleikrông thuộc Công ty Thủy điện Ialy đã sản xuất được 5 tỷ kWh điện.
Thành phố Bắc Giang quyết tâm phấn đấu là đô thị loại 1, hướng tới phát triển xanh, thông minh

Thành phố Bắc Giang quyết tâm phấn đấu là đô thị loại 1, hướng...

DNTH: Vươn lên trở thành đô thị loại I, hướng tới xây dựng thành phố xanh, thông minh là mục tiêu then chốt được chính quyền thành phố Bắc Giang đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiều mục tiêu, chiến lược cụ thể đã được xây dựng và đưa vào thực hiện, từ công tác quy hoạch đến thu hút đầu tư, cải cách hành chính cho thấy quyết tâm mãnh liệt của thành phố Bắc Giang trên hành trình khẳng định vị thế, bứt phá tiềm năng để trở thành trung tâm phía Đông Bắc vùng Thủ đô.
Nghiên cứu đàm phán hiệp định thương mại giữa Việt Nam và MERCOSUR

Nghiên cứu đàm phán hiệp định thương mại giữa Việt Nam và MERCOSUR

Ngày 20.2, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Argentina Mauricio Macri cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Argentina thăm cấp nhà nước tới VN từ ngày 19 - 21.2.
Thủ tướng cuộc họp về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Thủ tướng cuộc họp về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Ngày 28/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TƯ về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ.