Thứ năm, 09/02/2023, 01:16

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Tư vấn

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

DNTH: Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quyền hạn và nhiệm vụ

Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm; tổ chức nghiên cứu lý luận, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức thực hiện quy định về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng:

- Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên.

- Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên (kể cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và pháp luật của Nhà nước.

- Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp dưới. Kiểm tra tài chính đối với Văn phòng Trung ương Đảng, cấp ủy và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

- Quyết định kỷ luật tổ chức Đảng (khi kiểm tra cách cấp), đảng viên theo thẩm quyền.

- Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên cấp dưới theo thẩm quyền.

- Quyết định huỷ bỏ theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị tổ chức Đảng, cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thu hồi các văn bản trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư:

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Quy chế, Kết luận của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

-  Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và những giải pháp nhằm giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng ở Trung ương tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận, quyết định của Đảng (theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng).

- Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan thực hiện các quy định, kết luận, thông báo, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng.

- Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng hằng năm, nhiệm kỳ.

- Một số vấn đề liên quan công tác cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

-  Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng (là cơ quan chủ trì), Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan giúp Ban Chấp hành Trung ương giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

- Kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

- Kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản và thu nhập của các bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, được yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu; yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện trong công tác kiểm tra, giám sát; có quyền trưng tập cán bộ, đảng viên của các cơ quan, tổ chức khác khi cần thiết. Được yêu cầu tổ chức Đảng, đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật và Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên.

- Xây dựng, ban hành văn bản theo thẩm quyền và trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, quyết định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

- Cử cán bộ của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đến dự các cuộc họp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc trung ương và các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Căn cứ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, biên chế được duyệt của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ động bố trí, sắp xếp tổ chức, bộ máy, quy định chế độ làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phối hợp với Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn mô hình tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban kiểm tra cấp dưới.

- Hằng năm và cuối nhiệm kỳ hoặc khi có yêu cầu, đột xuất, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp.

(Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã được Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua).

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

 

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm

 

2. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực

 

3. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

 

4. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

 

5. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

 

6. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm

 

7. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm

 

8. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm

 

9. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên

 

10. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên

 

11. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên

 

12. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên

 

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên

 

14. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên

 

15. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên

 

16. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên

 

17. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên

 

18. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên

 

19. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên

 

20. Đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên 

 

21. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên

 

 

Hoàng Lan

Cùng chuyên mục

Dấu hiệu cho biết, hộp số ô tô của bạn đã bị hỏng, cần sửa chữa gấp

Dấu hiệu cho biết, hộp số ô tô của bạn đã bị hỏng, cần sửa...

Vì nhiều lý do khác nhau, trong quá trình sử dụng, hộp số ô tô của bạn có thể gặp phải những hư hỏng từ nặng đến nhẹ. Việc phát hiện sớm và khắc phục kịp thời sẽ giúp bạn luôn đảm bảo an toàn cho bản thân trên mỗi chuyến đi. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy, hộp số ô tô của bạn đang bị hỏng và cần đến thợ:
Giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả đối với doanh nghiệp

Giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả đối với doanh nghiệp

Trong hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể xảy ra, đòi hỏi phải sớm nhận diện, xác định được các hành vi có khả năng dẫn đến những nguy cơ, hậu quả rủi ro đối với quản lý nhà nước...
Những lưu ý quan trọng để không bị hớ khi mua nhà lần đầu

Những lưu ý quan trọng để không bị hớ khi mua nhà lần đầu

Chọn nhà rẻ và tệ nhất trong khu vực chưa hẳn đã giúp bạn tiết kiệm được tiền. Để tránh bị hớ khi mua nhà lần đầu, bạn hãy tham khảo những điểm dưới đây.
Lễ chùa đầu năm: nên đi những địa điểm nào cho may mắn?

Lễ chùa đầu năm: nên đi những địa điểm nào cho may mắn?

Trong những ngày đầu năm mới, nhiều người thường đi lễ chùa để cầu mong cho gia đình được bình an, may mắn. Dưới đây là những địa điểm lễ chùa đầu năm (khu vực miền Bắc) bạn có thể tham khảo.
Sai lầm phổ biến của các nhà điều hành quản lý doanh nghiệp

Sai lầm phổ biến của các nhà điều hành quản lý doanh nghiệp

DNTH: Quản trị doanh nghiệp là một công việc khó khăn, luôn đặt nhà điều hành quản lý dưới áp lực và đòi hỏi sự trau dồi, nâng cao năng lực thường xuyên. Điều đó khiến các nhà điều hành quản lý dễ vấp phải những sai lầm dù cho họ đã có kinh nghiệm lâu năm hay vừa mới đảm nhận trách nhiệm này.
Nhận diện thủ đoạn, mánh khóe của tín dụng đen: Bài 5: Tỉnh táo trước tín dụng đen

Nhận diện thủ đoạn, mánh khóe của tín dụng đen: Bài 5: Tỉnh táo...

Ngăn chặn và giảm thiểu hệ lụy từ tín dụng đen là một thách thức đối với các cơ quan chức năng. Để làm rõ thêm vấn đề này, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia lĩnh vực tài chính về vấn đề này.
Từ vụ luật sư Trần Vũ Hải: Mổ xẻ tội trốn thuế

Từ vụ luật sư Trần Vũ Hải: Mổ xẻ tội trốn thuế

Hầu hết trường hợp mua bán nhà, đất đều khai thấp giá chuyển nhượng để trốn thuế nhưng ít người bị xử phạt hành chính và càng hiếm người bị xử lý hình sự.
Cảnh giác bẫy “cò đất” tại Bình Dương

Cảnh giác bẫy “cò đất” tại Bình Dương

Những năm qua, thị trường bất động sản Bình Dương đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư. Cũng từ đây, xuất hiện không ít các cá nhân, tổ chức môi giới bất động sản làm ăn chộp giật, dùng mọi cách để dụ dỗ khách hàng.