Thứ hai, 26/09/2022, 17:15

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Vấn Đề Sự Kiện

Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

DNTH: Sáng 16/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tổ chức Hội thảo khoa học "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội thảo.
Bảo vệ Tổ quốc là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước - Ảnh 3.
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TL.

Đây là lần thứ hai Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thảo "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", sau hội thảo lần thứ nhất tại Hải Phòng ngày 20/7 vừa qua. Kết quả của 2 hội thảo này là cơ sở rất quan trọng để Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI nghiên cứu, xây dựng báo cáo và các văn bản liên quan trình Bộ Chính trị và Trung ương.  

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu - bài học truyền thống quý báu của ông cha ta trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống đó, Đảng ta đã vận dụng, phát triển thành 2 nhiệm vụ chiến lược cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững.

Bảo vệ Tổ quốc là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước - Ảnh 1.
Thống nhất với các đại biểu tại hội thảo về quan điểm cơ bản trong lý luận và thực tiễn, Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: TL.

Nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, cùng với quá trình đổi mới toàn diện đất nước, nhận thức, tư duy, lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc đã không ngừng phát triển, đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng.

Chủ tịch nước nêu rõ, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội thảo này, các đại biểu đã khẳng định Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc là văn kiện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đề cập cơ bản, toàn diện các vấn đề liên quan đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới:

Thứ nhất, phải luôn giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quyết định phẩm chất cách mạng, quyết định sự thắng lợi toàn diện của sự nghiệp quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; cần nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị với nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Nâng cao tinh thần cảnh giác và có ý thức giữ gìn đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, cần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân vững chắc.

Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, cần phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, cần tăng cường sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, triển khai đồng bộ nhóm giải pháp có tính chất chuyên sâu, trong đó xây dựng "thế trận lòng dân" để bảo vệ Tổ quốc được coi là giải pháp nền tảng, một trong những nhiệm vụ thường xuyên, là vấn đề hệ trọng, cấp thiết để bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thứ tư, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt, không lơ là, mất cảnh giác trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Mục tiêu trọng yếu của quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới phải là phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Thứ năm, cần kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là 2 nhiệm vụ xuyên suốt của cách mạng nước ta, là quan hệ có tính quy luật trong truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc.

Bảo vệ Tổ quốc là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước - Ảnh 2.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: TL.

Vì thế, nhận thức được việc này trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay làm cơ sở cho những chỉ đạo thực tiến là vấn đề quan trọng, cấp thiết. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Thứ sáu, cần quán triệt và thực hiện nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, giữ nước từ sớm, từ xa. Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa; tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

Tại hội thảo, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần phát huy kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược có liên quan trong thời gian tới một cách sát thực, hiệu quả để tạo môi trường hòa bình, ổn định, hiệu quả, rộng rãi để xây dựng và phát triển đất nước.

T/H

Cùng chuyên mục

Việt Nam tiếp nhận thiết bị y tế do Chính phủ Ấn Độ tặng

Việt Nam tiếp nhận thiết bị y tế do Chính phủ Ấn Độ tặng

DNTH: Sáng ngày 31/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế bao gồm 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế dạng lỏng do Chính phủ Ấn Độ gửi tặng Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid - 19.
Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: “Ngoài hiệu quả phải tính cả món nợ quốc gia”

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: “Ngoài hiệu quả phải tính cả...

Khi thực hiện đường sắt tốc độ cao với nguồn kinh phí lớn như vậy, chúng ta phải đặt vấn đề về hiệu quả và món nợ quốc gia...
Những tiềm năng, lợi thế của Gia Lai cần được đánh thức

Những tiềm năng, lợi thế của Gia Lai cần được đánh thức

DNTH: Làm việc với tỉnh Gia Lai, Thủ tướng nhấn mạnh, Gia Lai của chúng ta có một lịch sử đáng tự hào, một tương lai đầy triển vọng và nhiều hứa hẹn. Với những thành tựu đạt được, những kinh nghiệm đã tích lũy được suốt mấy chục năm xây dựng, trưởng thành, nhất là với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ từng bước vượt qua khó khăn, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên tất cả các mặt, xứng đáng là một trong những địa phương phát triển bền vững, toàn diện ở Tây Nguyên và cả nước.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Sau 70 năm thành lập và hoạt động (21/4/1950-21/4/2020), Hội Nhà báo Việt Nam cùng đội ngũ những người làm báo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Vai trò, vị thế của tổ chức hội tiếp tục được khẳng định và nâng cao.
“Quân bài chiến lược” của các nhà bán lẻ nội là gì?

“Quân bài chiến lược” của các nhà bán lẻ nội là gì?

“Sự am hiểu khách hàng cùng chất lượng hàng hóa tốt, đa dạng, phù hợp với tâm lý người tiêu dùng chính là những yếu tố mấu chốt, quan trọng để doanh nghiệp bán lẻ Việt giữ chân khách hàng”, ông Phạm Hồng Thái, Tổng giám đốc CTCP Intimex Việt Nam chia sẻ.
V.I.Lê-nin – Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới

V.I.Lê-nin – Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp...

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lenin (22/4/1870-22/4/2020), Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người kế tục xuất sắc sự nghiệp giải phóng con người của C.Marx, Ph. Engel, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra thời đại mới của nhân loại – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài viết về Người. Tạp chí DN&TH trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố khoản đóng góp của Việt Nam cho ứng phó COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố khoản đóng góp của Việt Nam cho...

hủ tướng ủng hộ tăng cường sử dụng cờ ASEAN và ASEAN ca tại khu vực, thông báo Việt Nam sẽ thực hiện treo cờ ASEAN tại trụ sở các cơ quan Chính phủ từ đầu 2021; công bố Việt Nam sẽ đóng góp 100.000 USD vào Quỹ Ứng phó COVID-19, cam kết đóng góp thiết bị vật tư y tế vào Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực với giá trị 5 triệu USD.
Gia Lai: Người hâm mộ nói gì trước phán quyết chốt hạ V.League 2021?  

Gia Lai: Người hâm mộ nói gì trước phán quyết chốt hạ V.League 2021?  

DNTH: Theo kế hoạch, chiều mai (24/8), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ tiến hành họp trực tuyến trưng cầu ý kiến của 27 CLB có đội bóng tham dự V.League cũng như giải hạng nhất để tìm ra cái kết cho mùa giải năm nay.