Thứ bảy, 04/02/2023, 13:41

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Văn bản mới

Sát nhập, chia tách, tinh giảm nhiều đơn vị trong 4 bộ, ngành, cơ quan Trung ương

DNTH: Theo quy định của Chính phủ, từ 1/11/2022 4 bộ, ngành, cơ quan Trung ương sẽ thực hiện theo cơ cấu tổ chức mới.

Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục

Nghị định số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

Trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục gồm: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo, chỉ  có 1 Tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngoài ra, nhiều đơn vị cấp cục, vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập 3 đơn vị gồm: Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị gồm: Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành hai đơn vị gồm: Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Theo Nghị định, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị, trong đó có 22 đơn vị là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Đất đai; Vụ Môi trường; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; Cục Địa chất Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Khoáng sản Việt Nam; Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Cục Viễn thám quốc gia,

05 đơn vị là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ gồm: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguvên và Môi trường; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Cơ cấu tổ chức mới của 4 cơ quan từ 1/11/2022 - Ảnh 2.
Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ còn 20 tổ chức hành chính

Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 1/11/2022.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tiến hành tinh gọn tổ chức bộ máy,

Cụ thể, sáp nhập Vụ Thi đua - Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ; tổ chức lại Cục Cơ sở vật chất thành Vụ Cơ sở vật chất; tiếp tục duy trì không tổ chức phòng trong Vụ.

Để thống nhất việc quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, Bộ GD&ĐT chuyển Học viện Quản lý giáo dục (là cơ sở giáo dục đại học) và Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (là cơ sở đào tạo bồi dưỡng) về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Như vậy, Bộ GD&ĐT chỉ còn 20 tổ chức hành chính (gồm 16 đơn vị hành chính cấp Vụ, 4 đơn vị hành chính cấp Cục):

1- Vụ Giáo dục Mầm non; 

2- Vụ Giáo dục Tiểu học; 

3- Vụ Giáo dục Trung học; 

4- Vụ Giáo dục Đại học; 

5- Vụ Giáo dục thể chất; 

6- Vụ Giáo dục dân tộc; 

7- Vụ Giáo dục thường xuyên; 

8- Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; 

9- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; 

10- Vụ Tổ chức cán bộ; 

11- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

12- Vụ Cơ sở vật chất; 

13- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 

14- Vụ Pháp chế; 

15- Văn phòng; 

16- Thanh tra; 

17- Cục Quản lý chất lượng; 

18- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; 

19- Cục Công nghệ thông tin; 

20- Cục Hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT còn có 3 đơn vị  sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ gồm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giảm 5 tổ chức

Nghị định 89/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm:

1- Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

 2- Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ. 

 3- Vụ Tài chính, tiền tệ. 

 4- Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ. 

 5- Vụ Kinh tế nông nghiệp. 

 6- Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị. 

 7- Vụ Quản lý các khu kinh tế. 

 8- Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư. 

 9- Vụ Kinh tế đối ngoại. 

 10- Vụ Lao động, văn hóa, xã hội. 

 11- Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường. 

 12- Vụ Quản lý quy hoạch. 

 13- Vụ Quốc phòng, an ninh. 

 14- Vụ Pháp chế. 

15- Vụ Tổ chức cán bộ. 

 16- Văn phòng Bộ. 

 17- Thanh tra Bộ. 

 18- Cục Quản lý đấu thầu. 

 19- Cục Phát triển doanh nghiệp. 

 20- Cục Đầu tư nước ngoài. 

 21- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. 

 22- Cục Kinh tế hợp tác. 

 23- Tổng cục Thống kê. 

 24- Viện Chiến lược phát triển. 

 25- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. 

 26- Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

 27- Báo Đầu tư. 

 28- Học viện Chính sách và Phát triển.

Như vậy so với Nghị định số 86/2017/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giảm 5 tổ chức.

Về điều khoản chuyển tiếp, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Tạp chí Kinh tế và Dự báo tiếp tục hoạt động theo các quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sáp nhập theo quy định.

Các tổ chức quy định từ (1) đến (23) nêu trên là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ (24) đến (28) nêu trên là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân có 03 phòng, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ có 04 phòng, Vụ Kinh tế đối ngoại có 05 phòng.

Thông tấn xã Việt Nam giảm 2 đơn vị

Cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Theo Nghị định 87/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cơ cấu tổ chức mới của Thông tấn xã Việt Nam có 28 đơn vị gồm:

1- Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại.

2- Văn phòng.

3- Ban Tổ chức - Cán bộ.

4- Ban Kế hoạch - Tài chính.

5- Ban biên tập tin Trong nước.

6- Ban biên tập tin Thế giới.

7- Ban biên tập tin Đối ngoại.

8- Ban biên tập Ảnh.

9- Ban biên tập tin Kinh tế.

10- Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa.

11- Trung tâm Truyền hình Thông tấn.

12- Báo Tin tức.

13- Báo Thể thao và Văn hóa.

14- Báo điện tử VietnamPlus.

15- Báo Việt Nam News.

16- Báo Le Courrier du Vietnam.

17- Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum.

18- Báo ảnh Việt Nam.

19- Báo ảnh Dân tộc và Miền núi.

20- Nhà xuất bản Thông tấn.

21- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.

22- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

23- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật.

24- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

25- Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn.

26- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn.

27- Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn.

28- Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn.

Như vậy so với quy định tại Nghị định 118/2017/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức mới của Thông tấn xã Việt Nam giảm 2 đơn vị.

Các đơn vị quy định từ (1) đến (4) nêu trên là tổ chức giúp việc Tổng giám đốc; các đơn vị quy định từ (5) đến (24) nêu trên là các đơn vị thông tin; các đơn vị quy định từ (25) đến (28) nêu trên là các đơn vị phục vụ thông tin.

Văn phòng có 06 phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính có 04 phòng.

Thông tấn xã Việt Nam có Tổng giám đốc và không quá 04 Phó Tổng giám đốc.

Nguyên Khánh

Cùng chuyên mục

Sửa đổi, bổ sung về hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung về hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát...

DNTH: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1551/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
Công nhận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn Nông thôn mới

Công nhận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn Nông thôn mới

DNTH: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1688/QĐ-TTg ngày 9/10/2021 công nhận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chủ...

DNTH: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 298/CĐ-TTg yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại khu vực miền Trung.
Triển khai hiệu quả tín dụng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Triển khai hiệu quả tín dụng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 2438/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố triển khai công tác tín dụng năm 2019.
Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

DNTH: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. 
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

DNTH: Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước.
Ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính

Ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính

DNTH: Bộ tiêu chí được xem là công cụ để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thời gian toàn trình bưu gửi theo mức đã công bố với khách hàng và đánh giá tỉ lệ phần trăm bưu gửi được phát thành công đến địa chỉ nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi. Đồng thời, đánh giá độ hài lòng của khách hàng về quá trình cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.
Một số quy định mới về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Một số quy định mới về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi...

DNTH: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.